Céline Truijen Photography, een eenmanszaak, gevestigd te Hoogstraat 44, 3950 Bocholt en met ondernemingsnummer 0776.717.897. E-mailadres: celinetruijenphotography@hotmail.com.

PUBLICATIE: Foto's gemaakt door Céline Truijen Photography kunnen te allen tijde worden gepubliceerd op social media. Indien u dit niet wenst, gelieve dan de fotograaf op voorhand hiervan op de hoogte te brengen.

AKKOORD: Wie een fotoshoot boekt bij Céline Truijen Photography gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

PRIJS: De prijzen kunnen elke moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van boeking, blijft echter ongewijzigd, ongeacht eventuele prijsstijgingen. 

KLEUR: De fotograaf is niet aansprakelijk voor eventuele kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

ONLINE GALERIJ: De online galerij blijft twee maanden gratis beschikbaar. Hierna kan de galerij door de fotograaf verwijderd worden om plaats te maken voor andere galerijen. De foto's worden pas bewerkt en de galerij met foto's wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald werd. Indien de sessie niet volledig betaald werd binnen de 30 dagen, worden de foto's gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits toeslag van 200 euro. 

AUTEURSRECHTEN: Een fotosessie bij Céline Truijen Photography wordt beschouwd als artistiek werk en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. Deze mogen onder geen beding commercieel gebruikt worden zonder toestemming van de fotograaf. Worden foto's commercieel gebruikt zonder toestemming dan zal een toeslag volgen. Hiernaast mogen de foto's niet aangepast worden met filters of andere eigen bewerkingen.

AANTAL FOTO'S: Het geleverde aantal foto's in de online galerij varieert naargelang de duur van de sessie en andere variabelen en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden. JPG De foto's worden geleverd in JPG formaat.

RAW: Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. De foto's worden dan bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen niet verkregen worden door de klant.

SCHADE: Bij verzending van bestelling per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering 

NO SHOW: Wanneer een klant niet komt opdagen voor een sessie, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

TE LAAT KOMEN: Wanneer een klant meer dan 10 minuten te laat komt, zal dit afgetrokken worden van de afgesproken shoottijd. 

ANNULATIE: Wanneer een klant een dienst wenst te annuleren, wordt het volgende annulatiebeleid toegepast: 
Annulatie meer dan 3 maanden voor de datum van de uitvoering van de dienst: 50% van de afgesproken prijs wordt in rekening gebracht. 
Annulatie minder dan 3 maanden voor de datum van de uitvoering van de dienst: 75% van de afgesproken prijs wordt in rekening gebracht. 

VERPLAATSING: De klant kan zijn boeking eenmalig uitstellen indien hij dit laat weten minimum 4 weken voor de shootdatum met behoud van de oorspronkelijke prijzen. De nieuwe afspraak moet doorgaan binnen 2 maanden na de initiële afspraak en kan enkel ingepland worden rekening houdend met de agenda van de fotograaf. De fotograaf behoudt zich het recht voor om een administratieve kost van 75 euro in rekening te brengen. 

OVERMACHT: In geval van overmacht, zijn het verplaatsings- en annulatiebeleid niet van toepassing. De klant zal hiervan echter steeds bewijs dienen te leveren en de fotograaf hiervan op de hoogte brengen binnen maximaal 2 dagen sinds het ontstaan van de overmachtsituatie. 

TOESLAG: Wanneer een klant niet betaalt en deze via geen enkele weg te bereiken is, kunnen de foto's na een maand enkel nog via een toeslag van 200 euro verkregen worden (na betaling shoot)

FACTUREN De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar tot 14 dagen na factuurdatum. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan zal er op het openstaande factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Dit bedrag zal vermeerderd worden met 25 euro administratiekost per aangetekend schrijven van de fotograaf

CADEAUBON: geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf gebruikt worden, maar zullen eventuele prijsstijgingen van toepassing zijn. Overwaarde van de geschenkbon wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon. 

WEIGERING: Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.

AANSPRAKELIJKHEID: De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordiger. De fotograaf kan ik gen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgeven werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de klant. De fotograaf kan ik geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadigingen van eigendommen van de wederpartij voor, tijdens of na de fotosessie.

WEER: Wanneer het weer het niet toelaat een buitensessie te doen, zal de fotosessie verzet kunnen worden naar een andere datum zonder meerkost. Het beslissingsrecht hiervoor ligt steeds bij de fotograaf. 

FOTO'S: Foto's worden afgeleverd binnen circa 4 weken na de shoot. Dit geldt als middelenverbintenis en is geen garantie.

LASTER: De fotograaf kan ten allen tijde de dienst beëindigen, wanneer zij haar niet veilig voelt en te maken krijgt met laster, scheldpartijen, overval, schending eigenheid, aantasten eer.

HERROEPINGSRECHT - De klant kan afstand doen van de aankoop van een dienst binnen 14 kalenderdagen na aankoop in overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht zonder dat de klant hiervoor enige vergoeding dient te betalen. De consument zal de fotograaf hiervan in kennis stellen. Dit geldt in geen geval bij de aankoop van gepersonaliseerde producten. 

Laatste wijziging 13 december 2023

Algemene voorwaarden